• CÔNG TY CP ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HÀNG KHÔNG VNAS

 • 2020-05-03 23:32:49
 • I. Cơ cấu tổ chức

  II. Nhiệm vụ

  1. Tổ chức, phối hợp thực hiện tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh chuyển giao cho các phòng, ban chức năng thực hiện quy trình tuyển sinh các loại hình đào tạo (hệ chính quy, không chính quy).

  Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các loại hình đào tạo ngắn hạn. Tư vấn và định hướng việc làm cho người học nghề.

  2. Tổ chức, thực hiện tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

  3. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.

  4. Tổ chức tư vấn tuyển sinh đào tạo các lớp kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách hàng, bán hàng trong ngành hàng không và theo nhu cầu của xã hội.

  5. Tổ chức liên kết với các cơ sở được phép hoạt động dịch vụ đào tạo hàng không, hợp tác đào tạo với nước ngoài để tư vấn du học và học nghề theo quy định của pháp luật.

  6. Tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình nội dung đào tạo, tuyển sinh, quản lý và giảng dạy tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức, các kỹ năng mềm của loại hình đào tạo thường xuyên cho mọi đối tượng có nhu cầu theo khả năng của Trung tâm phù hợp với các quy định của Nhà nước;

  7. Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư, chủ động đề xuất các phương án khai thác, quan hệ với các đối tác trong việc tổ chức đào tạo, mở rộng các lọai hình dịch vụ đào tạo tin học, ngọai ngữ và các lớp nghiệp vụ ngắn hạn để tạo nguồn thu;

  8. Tham mưu cho Giám đốc công ty trong lĩnh vực mở rộng quy mô đào tạo, tổ chức nhân lực, quản lý và khai thác CSVC tại Trung tâm;

  9. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc bất thường cho Giám đốc các vấn đề thuộc quyền quản lý của Trung tâm theo yêu cầu;

  10. Giám đốc Trung tâm ngoài việc chịu trách trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Trung tâm theo chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền được giao còn phải chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật về các số liệu báo cáo liên quan đến số lượng, chất lượng học viên cũng như các số liệu khác liên quan đến công tác quản lý của Trung tâm;

  11. Tham mưu cho Giám đốc công ty các hợp đồng liên kết, hợp tác về đào tạo, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm;

  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc công ty phân công.

  VNAS.

  • facebook